Prof. Xu Kecheng M.D. is a Chinese oncologist, professor, researcher and President of Fuda Cancer Hospital in Guangzhou since the year 2000.

Education and Training

 • Degree from Nantong Medical College 1958-1963
 • Nuclear Medicine, Suzhou Medical College 1965
 • Digestive Department, Zhongshan Hospital, Shanghai Medical University 1971-1972
 • First Internal Medicine, Medical College of Chiba University, Japan 1987-1988
 • Pathology Department, Medical College of Wright State University, USA
 • Pharmacology Department, Medical College of Tulane University, USA 1992
 • Hepatology, Medical College of Johns Hopkins University, USA 1996

Teaching Experience

 • Teaching Assistant, Teaching and Researching Dept. of Internal Medicine, Nantong Medical College, Jiangsu, China 1963-1981
 • Lecturer, Teaching and Researching Dept. of Internal Medicine, Nantong Medical College , Jiangsu, China 1981-1986
 • Associate Professor, Professor, Teaching and Researching Dept. of Internal Medicine, Nantong Medical College , Jiangsu, China 1986-1991
 • Visiting Professor, Internal Medicine of Nantong University, Nantong, China 1991-present
 • Visiting Professor, The First Military University, Guangzhou, China 1992- 2001

Work Experience

Professional Memberships and Affiliations

 • President , Executive member, standing committee of International Society of Cryosurgery, (ISC)
 • Vice director, Gastroenterology Society, Chinese Association of Integrative Traditional Chinese Medicine and Western Medicine
 • Former committee member, Pancreatic Disease Group, Digestive Disease Society, Chinese Medical Association
 • Former committee member, HP Group, Digestive Disease Society, Chinese Medical Association
 • Vice-chairman, Gastric Disease Committee, Chinese Medical Promotion
 • Former vice-chairman of Committee of Digestive Disease, Guangdong Medical Association
 • Former chairman of Committee of Endoscopy- Digestive Disease, Shenzhen, Medical Association
 • Chairman, National Clinical Research of Breath Test Association
 • Member of the standing committee, Digestive Committee, Guangdong Integrative Traditional Chinese Medicine & Western Medicine
 • Member of the standing committee, Medical Committee, Guangdong Senior Professor Association
 • Researcher, International Hepatic Disease Association
 • Member, World Hepatic Disease Association
 • Consultant, Hong Kong Health Care Association
 • Vice editor, Chinese Journal of Gastroenterology and Hepatology
 • Editorial board member, Chinese Journal of Clinical Gastroenterology
 • Editorial board member, Chinese Journal of Practical Internal Medicine
 • Editorial board member, World Journal of Gastroenterology
 • Editorial board member, Chinese Journal of Integrated Traditonal Chinese and Western Medicine on Liver Diseases
 • Former Editorial board member, the Journal of American Medical Association (JAMA), Chinese version
 • Former Editorial board member, Chinese Journal of Digestion
 • Former Editorial board member, Chinese Journal of Hepatology
 • Editorial board member, Chinese Journal of Gastroenterology, Shanghai
 • Vice editor, World Journal of Digestive Disease of Chinese
 • Vice editor, Modern Journal of Gastroenterology and Intervention, Guangzhou
 • Editorial board member, Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine on Digestion
 • Editorial board member, Chinese Journal of Pancreatology
 • Editor board member of Modern Hospital (Journal)

Publications

Selected Academic Papers

 • Xu KC, Niu LZ, Zhou Q, Hu YZ, Guo DH, Liu ZP, Lan B, Mu F, Li YF, Zuo JS. Sequential use of transarterial chemoembolization and percutaneous cryosurgery for hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 2009, 15(29):3664-3669.
 • Xu KC, Niu LZ, Hu YZ, He WB, He YS, Li YF, Zuo JS. A pilot study on combination of cryosurgery and (125)iodine seed implantation for treatment of locally advanced pancreatic cancer. World J Gastroenterol. 2008, 14(10):1603-1.
 • Xu KC, Niu LZ, He WB, Hu YZ, Zuo JS. Percutaneous cryosurgery for the treatment of hepatic colorectal metastases. World J Gastroenterol. 2008, 14(9):1430-1436.
 • Ke-Cheng Xu, Li-Zhi Niu, Wei-Bin He, Zi-Qian Guo, Yi-Ze Hu, Jian-Sheng Zuo. Cryosurgery with combination of 125iodine seed implantation for the treatment of locally advanced pancreatic cancer. Digest Dis 2008, 9(1):32–40.
 • Ke-Cheng Xu, Li-Zhi Niu, Wei-Bin He, Zi-Qian Guo, Yi-Ze Hu, Jian-Sheng Zuo. Percutaneous cryoablation in combination with ethanol injection for unresectable hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 2003, 9(12):2686-2689.
 • Niu L, Mu F, Zhang C, Li Y, Liu W, Jiang F, Li L, Liu C, Zeng J, Yao F, Chen J, Li J, Zuo J, Xu K. Cryotherapy protocols for metastatic breast cancer after failure of radical surgery. Cryobiology. 2013, 67(1):17-22.
 • Lizhi Niu, Yu’e Wang, Fei Yao, Changqun Wei, Yuxian Chen, Li Zhang, Jibing Chen, Jialiang Li, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Alleviating visceral cancer pain in patients with pancreatic cancer using cryoablation and celiac plexus block. Cryobiology. 2013, 66(2):105-11.
 • Mu F, Niu L, Li H, Liao M, Li L, Liu C, Chen J, Li J, Zuo J, Xu K. Percutaneous comprehensive cryoablation for metastatic hepatocellular cancer. Cryobiology. 2013, 66(1):76-80.
 • Jialiang Li, Changming Zhang, Jibing Chen, Fei Yao, Jianying Zeng, Liwen Huang, Xiuli Yang, Weiqun Liu, Feng Chen, Keqiang Xu, Daming Yang, Lizhi Niu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu, DePei Liu. Two Case Reports of Pilot Percutaneous Cryosurgery in Familial Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. Pancreas. 2013, 42(2):353-357.
 • Niu LZ, Li JL, Zeng JY, Mu F, Liao MT, Yao F, Li L, Liu CY, Chen JB, Zuo JS, Xu KC. Combination treatment with comprehensive cryoablation and immunotherapy in metastatic hepatocellular cancer. World J Gastroenterol. 2013, 19(22):3473-3480.
 • Wang XP, Xu M, Gao HF, Zhao JF, Xu KC. Intraperitoneal perfusion of cytokine-induced killer cells with local hyperthermia for advanced hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 2013, 19(19):2956-2962.
 • Mu F, Liu SP, Zhou XL, Chen JB, Li HB, Zuo JS, Xu KC. Prevention of needle-tract seeding by two-step freezing after lung cancer biopsy. Pathol Oncol Res. 2013, 19(3):447-450.
 • Gang Zhou, David Chiu, Dajiang Qin, Lizhi Niu, Jinlei Cai, Lihua He, Wenhao Huang, Kecheng Xu. Detection and Clinical Significance of CD44v6 and Integrin-β1 in Pancreatic Cancer Patients using a Triplex Real-Time RT-PCR Assay. Appl Biochem Biotechnol. 2012, 167:2257–2268.
 • Niu L, He L, Zhou L, Mu F, Wu B, Li H, Yang Z, Zuo J, Xu K. Percutaneous ultrasonography and computed tomography guided pancreatic cryoablation: Feasibility and safety assessment. Cryobiology. 2012, 65(3):301-307.
 • Jibing Chen, Bing Liang, Yuanying Yuan, Chunyan Liu, Li Li, Haibo Li, Feng Mu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Comprehensive treatment of malignant mesothelioma patients after the failure of systemic chemotherapy. Cryobiology. 2012, 65:284–288.
 • Gang Zhou, Lizhi Niu, David Chiu, Lihua He, Kecheng Xu. Comparison of dual- and triple-freeze protocols for hepatic cryoablation in a Tibet pig model. Cryobiology. 2012, 65:68–71.
 • Lizhi Niu, Jialiang Li, Jibing Chen, Liang Zhou, Binghui Wu, Jianying Zeng, Gang Fang, Chunjuan Deng, Fei Yao, Zhixian Chen, Yin Leng, Min Deng, Chunmei Deng, Bo Zhang, Maoxin Liao, Keqiang Xu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Comparison of dual- and triple-freeze protocols for pulmonary cryoablation in a Tibet pig model. Cryobiology. 2012, 64:245–249.
 • Gang Zhou, David Chiu, Dajiang Qin, Lizhi Niu, Jinlei Cai, Lihua He, Wenhao Huang, and Kecheng Xu. The establishment of the duplex real-time RT-PCR assay for the detection of CD44v6 in pancreatic cancer patients and clinical application. Biotechnol Appl Biochem. 2012, 59(1):55–63.
 • Gang Zhou, David Chiu, Dajiang Qin, Lizhi Niu, Jinlei Cai, Lihua He, Wenhao Huang, Kecheng Xu. The Efficacy Evaluation of Cryosurgery in Pancreatic Cancer Patients with the Expression of CD44v6, Integrin-b1, CA199, and CEA. Mol Biotechnol. 2012, 52:59–67.
 • Jialiang Li, Liang Zhou, Jibing Chen, Binghui Wu, Jianying Zeng, Gang Fang, Chunjuan Deng, Shengquan Huang, Fei Yao, Zhixian Chen, Yin Leng, Min Deng, Chunmei Deng, Bo Zhang, Gang Zhou, Lihua He, Maoxin Liao, David Chiu, Lizhi Niu, Jiansheng Zuo, and Kecheng Xu. Pancreatic Head Cryosurgery——Safety and Efficiency In VivoYA Pilot Study. Pancreas. 2012, 41:1285-1291.
 • Gang Zhou, Lizhi Niu, David Chiu, Lihua He, Kecheng Xu. Changes in the expression of serum markers CA242, CA199, CA125, CEA, TNF-a and TSGF after cryosurgery in pancreatic cancer patients. Biotechnol Lett. 2012, 34:1235–1241.
 • Mu F, Liu SP, Zhou XL, Chen JB, Li HB, Zuo JS, Xu KC. Percutaneous cryoablation and (125)I seed implantation combined with chemotherapy for advanced pancreatic cancer: report of 67 cases. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2012, 34(12):940-944.
 • Chen JB, Li JL, He LH, Liu WQ, Yao F, Zeng JY, Zhang Y, Xu KQ, Niu LZ, Zuo JS, Xu KC. Radical treatment of stage IV pancreatic cancer by the combination of cryosurgery and iodine-125 seed implantation. World J Gastroenterol. 2012, 18(47):7056-7062.
 • Lizhi Niu, Liang Zhou, Nikolai N. Korpan, Binghui Wu, Jun Tang, Feng Mu, Haibo Li, Zhuofang Hao, David Chiu, Kecheng Xu. Experimental Study on Pulmonary Cryoablation in a Porcine Model of Normal Lungs. Technol Cancer Res Treat. 2012, 11(4):389-394.
 • Lizhi Niu, Liang Zhou, Kecheng Xu, Feng Mu. Combination of cryosurgery and Iodine-125 seeds brachytherapy for lung cancer. J Thorac Dis. 2012, 4(5):504-507.
 • Lizhi Niu, Kecheng Xu, Feng Mu. Cryosurgery for lung cancer. J Thorac Dis. 2012, 4(4):408-419.
 • David Chiu, Lizhi Niu, Feng Mu, Xiang Peng, Liang Zhou, Haibo Li, Rongrong Li, Jiazhang Ni, Ningzi Jiang, Yize Hu, Zuofang Hao, Kecheng Xu. The experimental study for efficacy and safety of pancreatic cryosurgery. Cryobiology. 2010, 60:281–286.
 • Kecheng Xu,et al.Diagnostic value of serum –glutamyl transferase insoenzume for hepatocellular carcinoma:A 10-year study.Am J gastroenterol 1992;87:991-5

Books

 • XY Meng, KC Xu. Application of Corticosteroid in Therapy and Diagnosis. Jiangsu People’s Publishing, Nanjing, 1972.
 • KC Xu, XY Meng. Clinical Significance of Hepatic Laboratory Test. Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1981.
 • XY Meng, KC Xu. Clinical Application of Corticosteroid. Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1987.
 • ZH Zhang, KC Xu. Clinical Pancreatology. Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1989.
 • Kecheng Xu. Modern Therapy of Digestive Disease. Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1993.
 • KC Xu, SH Jiang. Modern Therapy of Digestive Disease. Shanghai Science & Education Publishing, Shanghai, 2002.
 • XX Yao, KC Xu. Hepatic Fibrosis:Basics & Clinics Shanghai Science & Education Publishing, Shanghai.
 • KC Xu, LZ Niu. Cryosurgery for Cancer. Shanghai Science & Education Publishing, Shanghai, 2007.
 • KC Xu, Nikolai Korpar, LZ Niu. Modern Cryosurgery for Cancer. World Scientific Publisher, 2012.
 • Handbook of Diagnosis and Therapy of Poisoning. (Editor XY Meng) Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1979.
 • Gastroenterology. (Editor XY Meng, GB Yao) Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1981.
 • Clinical Gastroenterology. (Editor SJ Jiang) Shanghai Science Publishing, Shanghai. 1981.
 • Advance in Digestive Disease. (Editor WF Ye) Tianjin Science Publishing, Tianjin. 1982.
 • Hepatic, Biliary and Pancreatic Disease. (Editor GB Yao, XY Meng) Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1985.
 • Clinical Hepatic and Biliary Disease. (Editor WF Ye) Tianjin Science Publishing, Tianjin, 1985.
 • Clinical Pancreatic Disease. (Editor JY Xu) Shanghai Science Publishing, Shanghai. 1989.
 • Hepatology. (Editor KY Liang) People’s Medical Publishing, Beijing. 1995.
 • Primary Liver Cancer(Editor ZY Tang). Berlin: Springer-Verlager Pub,1986
 • Therapy of Hepatic Disease. (Editor WF Ye) Tianjin Science Publishing, Tianjin, 1990.
 • Heredity and Digestive, Respiratory Diseases. Science Publishing, Beijing, 1990.
 • Modern Acute Internal Medicine. (Editor GW Chen) Guangdong Science Publishing, Guangzhou, 1981, 1995.
 • Practical Emergency. (Editor YT Wang) Jiangsu Science Publishing, Nanjing, 1992.
 • Digestive Disease. (Editor XX Yao) Hebei Science Publishing, Shijiazhuang, 1998.
 • Cirrhosis. (Editor ZH Jiang) Chongqing Science Publishing, Chongqing, 1998.
 • Digestive Disease and Endoscopy. (Editor YL Wu) Shanghai Scientific Literature Publishing, Shanghai, 1998.
 • Clinical Diagnosis. (Editor DY Zhou) People’s Military Publishing, Beijing. 1997.
 • Modern Digestion. (Editor GM Xu, S Li) People’s Military Publishing, Beijing. 2001.
 • Complications of Chronic Hepatic Disease. (Editor DK Qiu) Shanghai Scientific Literature Publishing, Shanghai, 2002.
 • Research Advances in Digestive Diseases. (Editor SD Xiao) Shanghai Science Publishing, Shanghai, 2001.
 • Clinical Hepatic and Biliary Diseases. (Editor XN Wu) Shanghai Scientific Literature Publishing, Shanghai, 2002.
 • Hepatology (2nd Edition). (Editor KY Liang) People’s Medical Publishing, Beijing, 2003.
 • Hepatocellular Cancer. (Editor JA Rui) People’s Medical Publishing, Beijing, 2004.
 • Hepatology. (Editor BE Wang) Science Publishing, Beijing. 2003.
 • Integrated Medicine—Digestive Disease. People’s Medical Publishing, Beijing, 2003.
 • Perioperative Pathology, Physiology and Clinical Application. People’s Medical Publishing, Beijing, 2010.

Awards and Achievements

 • China Provincial and Municipal Academic Awards for Enzyme and Isoenzyme Diagnosis for Hepatocellular Carcinoma
 • Guangdong Provincial Academic Award for Cryoablation of Liver Cancer(2013)
 • Japan: JSLTM Gold Medal for Cryoablation of Pancreatic Cancer (2008)
 • Austria: Great Gold Medal for Cancer Cryosurgery(2011)
 • Austria: Excellent Work Award for Book Modern Cryosurgery for Cancer
 • China: Bethune Medal – The highest medical honour in China – For his excellent work and contributions to China’s national healthcare system (2012)

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Your request has been submitted successfully.

Additional Details

 • Languages:Mandarin Chinese and English